සුපිපෙන මලකින් රොන් රස බී මත් වීලා...

සුපිපෙන මලකින් රොන් රස බී මත් වීලා...
ආදරයේ බිඟු යාද එමල හැර දාලා...
දුකදී ආදරයේ බිඟු යාද එමල හැර දාලා...

වනේ මලකට ලංවෙලා...
රහස් හෙමිහිට කොඳුරලා...
සීත සුලඟේ සැරි සරා...
පාමි පෙම් රැඟුමක් නුරා...

වැල්ල සිපගෙන ආදරේ..
රැල්ල පෙරැලේ සාගරේ...
නැද්ද බඹරෝ මාකෙරේ...
මුලදි පිදු ඒ ආදරේ...?

Read More!
 
Blogger Wordpress Gadgets