මාළිගාවක රන් ලෙනේ....

මාළිගාවක රන් ලෙනේ....
හිමකුමරිය සේමා...
මා ලඟයි ඇය දැන් බිඳී...
අප වෙන්කල සීමා...
අප වෙන්කල සීමා...


අප හමුවී යළි වෙන්වූ....
පෙර දිනයේදී මා තැවුනා....
මතකයි... දවසක් දා...
පෙම් නගරේ... මල් වැරුනා...


කුරුළු පැටව් තුරුලුවෙලා....
අහස සිසාරා පියඹන දා....
පෙරදා විලස අපී...
හමුවෙමුදෝ පෙම් නගරේ...

සිංදුව අහන්න... ඕන්නම් බාගන්න [Download]...
Read More!
 
Blogger Wordpress Gadgets